Trying to get property of non-object [ On /var/www/virtual/jpop.com/public_html/generatrix/model/youtubeModel.php Line 63 ]
Undefined variable: cookie_headers [ On /var/www/virtual/jpop.com/public_html/generatrix/external/magpierss-0.72/extlib/Snoopy.class.inc Line 438 ]
Telonauka Sovrsena - JPop.com
Artist info
Telonauka Sovrsena

Telonauka Sovrsena

Telonauka Sovrsena


The beginnings of the band “Telonauka Sovrsena” are in the early eighties of the last century in Struga-Macedonia. In that time in the late country of the SFRY, new music wave is emerging. That music is under the influence of the Punk and Post-punk movements coming from the west primarily from Great Britain and USA. Struga was among the first cities in Old Yugoslavia were the Punk took its roots and from where several bands emerged, such as “Dirty Boys” and “Fat Bertha” from which later the band “Telonauka Sovrsena” was formed. Read more on Last.fm
The beginnings of the band “Telonauka Sovrsena” are in the early eighties of the last century in Struga-Macedonia. In that time in the late country of the SFRY, new music wave is emerging. That music is under the influence of the Punk and Post-punk movements coming from the west primarily from Great Britain and USA. Struga was among the first cities in Old Yugoslavia were the Punk took its roots and from where several bands emerged, such as “Dirty Boys” and “Fat Bertha” from which later the band “Telonauka Sovrsena” was formed.

Those years are years of beginning of a new kind of national romanticism in Macedonia and a quest for the roots. In this process a synthesis between the Post-punk and Byzantine Orthodox Spiritual music happens. ”Telonauka Sovrsena” is among the first bands that plays that music, together with the “Padot na Vizantija” and “Mizar”. The band’s name comes from the title of a poetry book from Metodij Zlatanov (present Metropolitan of the Macedonian Orthodox Church).

The earliest band is made by: Saso Klenkoski (guitar and vocal), Zvonko Naumoski (keyboard and vocal)Robert kalajdzieski(Bass guitar) and Naum Naumoski (drums). This crew of the band makes an appearance on YURM (Yugoslavian Rock Moment) concert in Zagreb (Croatia), and many other plays in Gradiska (Slovenia), Banja Luka (Bosnia), Nish (Serbia), Skopje (Macedonia) and other places … Some of these appearances were with the band “Mizar”. Right around this time, the first and only TNS’ album “Kadis” is released. This album is in Macedonian language and is released by the independent discography agency SKC-DOM from Nish.

The members of the band are unchanged until 1987 when some of them go to the army service. In the fall of 1988 the second band takes place: Saso Klenkoski (vocal and guitar), Robert Kalajdieski (bass guitar), Eleni Novakovska( keyboard) and Antonio Godzoski (drums). New songs are created for the YURM ’89 on which festival TNS gets to the grand finale and is a winner together with the bands “Colored Program” from Novi Sad (Serbia) and “Messerschmitt” from Pula(Croatia). The same year TNS takes the stage on the festival in Subotica, where also gets to the finale and plays together with the bands “Archangel” and “Klerzho”.

On May 25th the same year TNS plays on the city stadium in Skopje on a grand rock concert with everybody who meant something in the world of the rock music in Yugoslavia. The band had plans for recording of the new album and to have a concert tour in Croatia and Slovenia. But then the war started and all of those plans were now impossible. The last concert of TNS was on April 24th 1992 in the Youth Cultural Center in Skopje.

Still, there was one more live play, where all of the members of TNS played together, in 1999 in Skopje for the celebrations of the Youth Cultural Center. Ironically, the band which launched the first album in Macedonian after the breakout of the Yugoslavian musical scene, could not find themselves in the newly emerging situations,and stopped playing ina a middle of 1992…. ------------------------------------------------------------------------------------------- Почетоците на групата Телонаука Совршена се некаде во раните осумдесети години на прошлиот век во Струга.Во тоа време во тогашната држава СФРЈ се појавува нов бран во популарната рок музика под влијание на punk и postpunk музиката која доаѓаше од западните земји,пред се Британија и САД.Струга беше меѓу првите градови во тогашна СФРЈ каде што се појави punk движење,од кое излегоа неколку музички групи,каkо Dirty Boys и Дебелата Берта од кои покасно се формира Телонаука Совршена.Инаку тоа се години на зачеток на некаков си нов национален романтизам во Македонија и трагање по сопствените корени.Така доаѓа до синтеза на postpunk музиката и Византиската православна музика.Телонаука Совршена е меѓу првите групи која ја свири таа музика,заедно со Падот на Византија и Мизар.Иначе името групата го добила по истоимената збирка на поезија(Телонаука Совршена)од Методиј Златанов(сегашен владика на МПЦ).Првата постава на ТНС била во состав:Сашо Кленкоски(гитара и придружен вокал),Звонко Наумоски(вокал и клавијатури),Роберт Калајџиески(бас гитара)и Наум Наумоски(тапани).Во оваа постава групата настапува на ЈУРМ(Југословенски рок момент)во Загреб и има настапи во Градишка,Бања Лука, Ниш,Скопје и др.градови.Дел од нив заедно со групата Мизар.Тогаш излегува и првиот и единствен албум на ТНС -“Кадис”,кој е првиот албум на македонски јазик,а е во издание на независната дискографска куќа СКЦ-ДОМ од Ниш.Групата во овој состав постои до средината на 87-ма година кога членовите заминуваат во армија.Есента 1988 год.се оформува втората постава на ТНС во состав:Сашо Кленкоски(вокал и гитара),Роберт Калјџиески(бас гитара),Елени Новаковска (клавијатури) и Антонио Гоџоски(тапани).Создадени се нови песни со кои групата настапува на ЈУРМ 89 и е финалист и победник на истиот фестивал заедно со групите “Обојени Програм” од Нови Сад и “Месершмит” од Пула.Таа година ТНС е учесник и на фестивалот во Суботица каде што е финалист и настапува заедно со групите Архангел и Клержо.На 25мај има настап и на градскиот стадион во Скопје каде што настапува скоро цела тогашна југословенска сцена. На почетокот групата требаше да сними нов албум и да има турнеја низ Хрватска и Словенија.Но војната која започна го спречи тоа.Последниот настап во овој состав ТНС го имаше на 24 април 1992 год.

во МКЦ во Скопје ,каде што имаше самостоен настап. Групата имаше уште еден настап во живо и ,тоа во состав првата и втората постава на ТНС заедно, во Скопје 1999 год. во мај месец по повод прослава на МКЦ. Иронично, групата која го издаде првиот албум на македонски јазик,по распаѓањето на тогашниот југословенски музички простор не можеше да се пронајде себеси во новата сцена која се создаваше тогаш во Македонија,во која баш и немаше место за бендови како ТНС.Така бендот престана да свири некаде во втората половина на 1992 година....

Read more on Last.fm. User-contributed text is available under the Creative Commons By-SA License; additional terms may apply..
Top Albums

show me more

showing 4 out of 19 albums
Shoutbox
No Comment for this Artist found
Leave a comment


Comments From Around The Web
No blog found
Flickr Images
No images
Related videos
No video found
Tweets
No blogs found