Trying to get property of non-object [ On /var/www/virtual/jpop.com/public_html/generatrix/model/youtubeModel.php Line 63 ]
Undefined variable: cookie_headers [ On /var/www/virtual/jpop.com/public_html/generatrix/external/magpierss-0.72/extlib/Snoopy.class.inc Line 438 ]
Dechový orchestr města Hradce Králové - JPop.com
Artist info
Dechový orchestr města Hradce Králové

Dechový orchestr města Hradce Králové

Dechový orchestr města Hradce Králové


Orchestr byl založen 28. července roku 1921 jako první civilní dechová hudba v Hradci Králové. Do doby jeho založení veškeré hudební dění ve městě zajišťovala vojenská hudba při početné vojenské posádce. V době vzniku čítal soubor 25 členů. Významnou podporou orchestru bylo poskytnutí hudebních nástrojů přímo od hradeckého výrobce továrníka F. V. Červeného a začlenění souboru do hudebního odboru Dělnické tělovýchovné jednoty v Hradci Králové. Read more on Last.fm
Orchestr byl založen 28. července roku 1921 jako první civilní dechová hudba v Hradci Králové. Do doby jeho založení veškeré hudební dění ve městě zajišťovala vojenská hudba při početné vojenské posádce. V době vzniku čítal soubor 25 členů. Významnou podporou orchestru bylo poskytnutí hudebních nástrojů přímo od hradeckého výrobce továrníka F.

V. Červeného a začlenění souboru do hudebního odboru Dělnické tělovýchovné jednoty v Hradci Králové. V meziválečném období se za dirigentským pultem vystřídala řada významných hudebních osobností, jimž se dařilo neustále zvyšovat uměleckou úroveň hudebního tělesa o více než 50 členech. Po těžkém období okupace a druhé světové války se podařilo navázat na předválečnou činnost.

V roce 1951 byl orchestr začleněn do Závodního klubu podniku ZVÚ Hradec Králové (dřívějších Škodových závodů). Pod záštitou ZVÚ existoval až do roku 1991, kdy zřizovatel zanikl. Orchestr nakonec našel východisko ze vzniklé situace díky pochopení a podpoře Magistrátu města Hradce Králové a Kulturní a vzdělávací společnosti Adalbertinum. V současné době působí jako občanské sdružení s podporou města Hradce Králové a od roku 1992 používá nový název „Dechový orchestr města Hradce Králové“. Za dobu svého působení se v čele orchestru vystřídala celá řada dirigentů, např. Antonín Tříška, Karel Křepela, Jindřich Šeda, František Vacek, František Štejnar, Jan Holubec, Ladislav Slavětínský, Milan Kotala, Josef Maršík, Oldřich Kůžel a Ladislav Tyrner, který vede orchestr v současnosti. Orchestr uskutečňuje mnoho zájezdů a úspěšných koncertních vystoupení doma i v zahraničí (Rakousko, Německo, Francie, Polsko, Belgie, Chorvatsko) a účastní se řady prestižních festivalů dechové hudby.

Ve svém repertoáru má nejen tradiční skladby významných českých autorů symfonické, koncertní a dechové hudby, ale i díla světových autorů a skladby různých žánrů a druhů. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The orchestra was founded on 28th June 1921 as a first civil brass band in Hradec Králové. Until then, all musical events in town had been held and organized by the army band, which was a part of a military garrison in town. In the beginning, the orchestra had 25 members. Providing musical instruments by a manufacturer from Hradec Králové, V. F.

Červený and incorporating the orchestra into a musical department of Labour PE Unit in Hradec Králové meant a very significant support. There were many significant conductors leading the band in times between wars who managed to rise the artistic level with more than 50 members at the time. After difficult times of occupation and the 2nd World War, the band managed to continue in the way it had been run before the war. In 1951, the band was incorporated in ZVÚ (factory club concern) of Hradec Králové (former Škoda factories).

Until 1991 it existed and was under the protection of ZVÚ when the establisher ceased. Thanks to the understanding and support of municipal authorities and educational company Adalbertinum, the band found its way out of a difficult situation. It is run as a citizen union with the support of town Hradec Králové. Since 1992, the official name of the band is "The Brass Band of Hradec Králové". During the long period of its existence, there were many conductors who were leading the band, e. g.

Antonín Tříška, Karel Křepela, Jindřich Šeda, František Vacek, František Štejnar, Jan Holubec, Ladislav Slavětínský, Milan Kotala, Josef Maršík, Oldřich Kůžel and Ladislav Tyrner, who is running the band nowadays as well. The band undertakes many concerts in the Czech Republic and abroad (Austria, Germany, France, Poland, Belgium, Croatia) and takes part in many prestigious brass music festivals. Its repertoire not only includes traditional compositions by significant Czech authors of symphonic and brass music, but it also includes compositions of world authors, of various genres and kinds. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Das erste Zivilblasorchester wurde am 28. Juli 1921 in Hradec Králové gegründet.

In der Stadt wirkte bis diese Zeit nur eine Militärkapelle bei der örtlichen Garnison. Die trat bei allen Musikveranstaltungen in der Stadt auf. In der Zeit der Gründung hatte das Orchester 25 Musiker. V. F.

Červený, ein bedeutender Instrumentbauer schenkte dem Orchester Musikinstrumente, was für das Orchester damals eine große Hilfe war. Bedeutend war für das Orchester auch seine Eingliederung in die Sportvereinigung der Arbeiter in Hradec Králové. In der Zwischenkriegszeit wirkten am Dirigentenpult mehrere bedeutende Musikpersönlichkeiten, denen es gelang, das Kunstniveau des Orchesters dauernd zu erhöhen. Zu dieser Zeit hatte das Orchester schon mehr als 50 Mitglieder.

Nach dem schwierigen Zeitraum der Okkupation und des 2. Weltkrieges gelang es dem Orchester an die Vorkriegstätigkeit anzuknüpfen. 1951 wurde das Orchester in den Betriebsklub ZVÚ (ehemalige Škoda Werke) eingegliedert. Unter dem Schutz dieser Werke wirkte das Orchester bis 1991, bis zum Erlöschen seines Errichters. Dank dem Verständnis und der Unterstützung von Magistrat der Stadt Hradec Králové aber auch der Bildungsgesellschaft Adalbertinum fand das Orchester den Ausweg aus der schwierigen Lage.

Heutzutage wirkt es erfolgreich wie eine von der Stadt unterstützte Bürgervereinigung. Seit 1992 tritt das Orchester unter dem Namen "Das Blasorchester der Stadt Hradec Králové" auf. Während der langjährigen Wirkung des Orchesters standen an seiner Spitze viele bedeutende Dirigenten. Unter ihnen z. B.

Antonín Tříška, Karel Křepela, Jindřich Šeda, František Vacek, František Štejnar, Jan Holubec, Ladislav Slavětínský, Milan Kotala, Josef Maršík, Oldřich Kůžel und der gegenwärtige Kapellmeister Ladislav Tyrner. Das Orchester nimmt an verschiedenen Musikveranstaltungen teil. Erfolgreich waren seine Konzerte auch im Ausland (in Österreich, Deutschland, Frankreich, Polen, Belgien, Kroatien). Regelmäßig nimmt das Orchester an vielen Prestigefestivals der Blasmusik teil. Auf seinem Repertoire sind vor allem Musikwerke von bedeutenden tschechischen Komponisten der symphonischen Musik, Blas- und Konzertmusik, aber auch Werke der weltbekannten Komponisten und Musikstücke verschiedener Genres und Arten.

Read more on Last.fm. User-contributed text is available under the Creative Commons By-SA License; additional terms may apply..
Top Albums
showing 2 out of 2 albums
Shoutbox
No Comment for this Artist found
Leave a comment


Comments From Around The Web
No blog found
Flickr Images
No images
Related videos
No video found
Tweets
No blogs found